Spring til indhold

HANDELSBETINGELSER – MYWELLNESS

1. LEVERING AF SERVICEYDELSEN.

1.1 Enhver henvisning til ”Serviceydelsen” på denne side betyder de online, webbaserede og/eller mobile applikationer (”Applikationerne”) som beskrives på docs.mywellness.com/msa/servicedescription.pdf (“Servicebeskrivelsen”), og som leveres af Technogym S.p.A. (“Technogym”) via hjemmesiden pro.mywellness.com og/eller andre hjemmesider eller kilder, herunder tilhørende offline komponenter. Applikationerne omfatter ikke tredjeparts applikationer, hvilket vil sige online, webbaserede og/eller mobile applikationer og offline softwareprodukter, som udbydes af tredjeparter og som arbejder sammen med Serviceydelsen (”Tredjeparts Applikationer”). Visse Applikationer udbydes som offline komponenter indtil de bliver klar til at blive udbudt som en Serviceydelse. Så snart Applikationerne bliver udbudt som en Serviceydelse, vil offline-produkterne blive deaktiveret.

 

1.2. Pedan forpligter sig til at levere Serviceydelsen til Kunden i henhold til Kundens indkøbsordre eller indkøbsordrer. “Indkøbsordre” betyder ordredokumenterne for køb i henhold til Applikationerne bestilt af Kunden identificeres. Kunden anerkender og accepterer, at Serviceydelsen bliver leveret i henhold til handelsbetingelser og den pågældende Indkøbsordre.

 

1.3. Pedan vil gøre Serviceydelsen tilgængelig for Kunden og de personer (”Brugerne”), som er autoriserede af Kunden til at bruge Serviceydelsen og for hvem abonnementer på Serviceydelsen er indkøbt og som har fået et brugernavn og et password af Kunden eller af Pedan på Kundens opfordring. Brugere omfatter, uden begrænsning, kunder, medarbejdere, konsulenter, Kundens medarbejdere og agenter samt de tredjeparter, som Kunden har forretningsforbindelser med.

 

1.4. Serviceydelsens konfiguration (som er det sæt af Applikationer, som Kunden ønsker at aktivere) foretages pr. Site. “Site” eller “Kunde-site” betyder en bestemt facilitet eller et bestemt fitnesscenter ejet eller drevet af Kunden.

1.5. Pedan forbeholder sig ret til, efter meddelelse herom til Kunden, på et hvilket som helst tidspunkt at ændre den tekniske metode anvendt til at levere Serviceydelsen, forudsat at den svarer til eller forbedrer egenskaberne og serviceniveauet, som Kunden er blevet stillet i udsigt.

 

1.6. Kunden anerkender og accepterer, at det elektroniske register, der verificerer Serviceydelsens funktion, som produceres og vedligeholdes af Selskabet eller dets leverandører eller agenter, udgør fuldstændig dokumentation for Parternes udførte arbejde under henvisning til leveringen af Serviceydelsen. Det elektroniske verifikationssystem vil afgøre omfanget af brugen af Serviceydelsen for at kunne fastsætte Servicevederlaget i henhold til nedenstående punkt 2 og med det yderligere formål at fastsætte potentielle Servicegarantibetalinger i henhold til nedenstående punkt 9.

 

1.7. Pedan kan afbryde Serviceydelsen, helt eller delvist:

  1. uden varsel i tilfælde af nedbrud på netværket og udstyr, der skyldes force majeure eller i tilfælde af begivenheder, som Selskabet ikke har kontrol over;
  2. i tilfælde af planlagt vedligeholdelse eller ændringer, som skal meddeles til Kunden med 48 timers forudgående varsel;
  3. med et passende varsel, såfremt det rimeligvis er muligt at give et sådant varsel afhængigt af omstændighederne, eller uden varsel, såfremt andet ikke rimeligvis er muligt, i tilfælde af ekstraordinær vedligeholdelse, som af Pedan anses for nødvendig eller uopsættelig for at opretholde det aftalte serviceniveau.

 

2. SERVICEVEDERLAG OG BETALING.

2.1. Servicevederlag. Som betaling for Serviceydelsen betaler Kunden et Servicevederlag som fastsat i Indkøbsordren (”Servicevederlaget”).  Medmindre andet er angivet i Indkøbsordren (bilag 1) er Servicevederlaget baseret på Applikationerne valgt i Indkøbsordren og ikke på den faktiske anvendelse.

 

2.2. Servicevederlaget forbliver uændret i Abonnementsperioden (som defineret i punkt 4.2 nedenfor).

2.3. Servicevederlag bliver faktureret i henhold til den pågældende Indkøbsordre og skal betales løbende forud med betalingsservice, med mindre andet er skriftligt aftalt i nærværende bilag 1.

 

2.4. Med mindre andet er angivet, er Servicevederlaget angivet eksklusive moms og afgifter.

 

2.5. Servicevederlag, som ikke betales til forfaldstid, vil blive pålagt rente i henhold til renteloven (Nationalbankens officielle udlånsrente plus 8%).

 

2.6. Såfremt Kunden mangler at betale beløb på forfaldsdatoen, er Pedan berettiget til at deaktivere Serviceydelsen. I tilfælde af reaktivering af Serviceydelsen (dvs. efter Pedans skøn og såfremt Kunden betaler alle udestående beløb), kan Pedan opkræve et yderligere beløb svarende til 10 % af det beløb, der var udestående fra Kunden, som kompensation for tab og omkostninger i tilfælde af deaktivering og reaktivering af Serviceydelser.

 

2.7. Alt indhold, data osv. på serverne, som leverer Serviceydelsen til Kunden, vil blive anonymiseret efter en deaktiverings-periode på 60 dage. Såfremt Kunden sender en skriftlig anmodning om adgang til disse data før de bliver anonymiseret, vil Selskabet levere en kopi heraf til Kunden for Kundens regning.

 

2.8. Kunden garanterer, at alt persondata vil blive behandlet i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger og god databehandlingsskik.

 

3. SUPPORT.

 

3.1. Servicevederlaget inkluderer telefonsupport og support som beskrevet i følgende link: docs.mywellness.com/msa/mwcloudtechnicalsupportservices.pdf

 

4. VARIGHED OG OPSIGELSE.

 

4.1. ”Abonnemtsperioden” træder i kraft på datoen, hvor Kunden underskriver Indkøbsordren (”Ikrafttrædelsesdatoen”) og forbliver i kraft indtil udløbet af Abonnementsperioden eller at den opsiges i henhold til punkt 4.2 eller 5 eller ophæves.

 

4.2. “Abonnementsperiode” betyder en minimumsperiode på 12 måneder eller multipla heraf som angivet i Indkøbsordren. Abonnementsperioden begynder på datoen angivet i Indkøbsordren for aktivering af Serviceydelsen og fornyes automatisk for en ny 12 måneders periode, med mindre en part med et varsel på 90 dage før udløbet af Abonnementsperioden meddeler den anden part skriftligt, at denne ikke ønsker at forny aftalen.

 

4.3. Ophævelse. Hver af Parterne kan ophæve Abonnementsperioden i tilfælde af væsentlig misligholdelse af handelsvilkår efter at have fremsendt varsel om afhjælpning af misligholdelsen inden for 30 dage og såfremt misligholdelsen ikke er afhjulpet inden for denne frist; eller (ii) såfremt den anden part erklæres konkurs eller der indledes andre former for insolvensbehandling af den anden part.

 

4.4. Uanset punkt 4.3 er Pedan berettiget til at ophæve, uden varsel i tilfælde af misligholdelse af forpligtelser, som Kunden eller dennes Brugere har påtaget sig i henhold til Aftalens punkt 2, 6, 11 eller 12.

 

4.5. I tilfælde af ophævelse, ophører Kundens ret til at modtage Serviceydelsen straks.

 

4.6. Pedan kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre et eller flere vilkår, ved at meddele dette til Kunden pr. e-mail. De nye ændrede vilkår skal være gældende fra den 30. dag efter Kundens modtagelse af meddelelse herom, medmindre Kunden indenfor samme periode skriftligt meddeler Pedan, at Aftalen opsiges ved udløb af Abonnementsperioden. Såfremt dette sker, skal betingelserne som de var før Pedan foretog ændringer, fortsat være gældende indtil udløbet af Abonnementsperioden.

 

5. KUNDENS PERSONDATA OG ANSVAR, GARANTIER OG FORPLIGTELSER.

 

5.1. Kundedata: Kundens ansvar for så vidt angår Persondata. “Kundedata” betyder alle elektroniske data eller oplysninger videregivet af Kunden til Serviceydelsen. “Persondata” betyder de Kundedata, der falder ind under lovgivningen for behandlingen af persondata.

5.2. Ved at videregive Persondata til Serviceydelsen, agerer Kunden som Dataansvarlig i henhold til gældende Databeskyttelseslovgivning. Kunden skal (i) alene være ansvarlig for korrektheden, kvaliteten, integriteten og lovligheden af Persondata og for måden hvorpå Persondata er indsamlet og skal sikre, at alle instrukser givet til Selskabet for så vidt angår Persondata er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og (ii) alene anvende Serviceydelsen i overensstemmelse med gældende Databeskyttelseslovgivning.

 

5.3. Kunden skal som dataansvarlig træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Databeskyttelseslovgivningen og skal straks underrette Selskabet om en sådan eventuel uautoriseret adgang eller brug. Kunden skal alene anvende Serviceydelsen i henhold til Servicebeskrivelsen og gældende love og regler;

 

5.4. Selskabet er databehandler og handler alene på vegne af og efter instruks fra Kunden i henhold til Databeskyttelseslovgivningen. Den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Datalovgivningen.

 

5.5. Kunden skal være ansvarlig for Brugernes overholdelse af denne Aftale og Servicebeskrivelsen og må ikke (a) gøre Serviceydelsen tilgængelig for tredjeparter ud over Brugerne, (b) sælge, videresælge, udleje eller lease Serviceydelsen, (c) anvende Serviceydelsen til at lagre eller overføre krænkende, injurierende eller på anden vis ulovligt eller krænkende materiale, som kan være skadeligt for børn eller som overtræder tredjeparts privatliv eller andre rettigheder, (d) optage, videresende eller gøre indhold materiale eller andet tilgængeligt, som udgør eller opfordrer til lovbrud, krænker patenter, varemærker, designrettigheder, ophavsrettigheder eller andre rettigheder til industrielle eller immaterielle rettigheder eller lignende rettigheder i henhold til lovgivningen i de pågældende jurisdiktioner, (e) anvende Serviceydelsen til at lagre eller overføre ondsindede koder (hvorved ondsindede koder er virus, orm, tidsindstillede bomber, trojanske heste og andre skadelige eller ondsindede koder, filer, scripts, agenter eller programmer), (f) gribe ind i eller forstyrre integriteten eller udførelsen af Serviceydelsen eller tredjeparts data indeholdt heri, (g) sende spam eller andre gentagne eller uopfordrede beskeder i strid med lovgivningen eller (h) forsøge at opnå uautoriseret adgang til Serviceydelsen eller de tilhørende systemer eller netværk.

 

5.6. Alt materiale tilføjet eller anvendt i forbindelse med Serviceydelsen, som anses for værende upassende af Selskabet, kan uden varsel fjernes af Pedan. Pedan kan, på baggrund af et pålæg herom, gøre Kundedata tilgængelige for eventuelle kompetente myndigheder.

 

5.7. Kunden skal holde Selskabet skadesløs for eventuelle tab, skader, udgifter, omkostninger, krav, ansvar eller bøder opstået som følge af misligholdelse af Kundens forpligtelser i henhold til punkt 6.

 

5.8. Kunden skal på forsvarlig vis opbevare og holde fortroligt alle identifikationskoder, nøgleord og eventuelle andre fortrolige oplysninger i forbindelse med leveringen af Serviceydelsen og skal straks informere Selskabet om eventuelt brug, selv om det alene er formodet, som kan bryde sikkerhedsreglerne for Serviceydelsen og/eller som kan forårsage skade, herunder tab af data, tyveri eller uautoriseret videregivelse af fortrolige oplysninger. Såfremt Kunden får kendskab til misligholdelse vedrørende leveringen af Serviceydelsen, skal denne straks underrette Selskabet pr. e-mail på pedan@pedan.dk med angivelse af detaljerne omkring en sådan misligholdelse.

 

6. TREDJEPARTS APPLIKATIONER OG TREDJEPARTS UDBYDERE.

 

6.1. Såfremt Kunden installerer eller tillader Tredjeparts Applikationer til integreret brug med Applikationerne, som er en del af Serviceydelsen, accepterer Kunden, at udbydere af Tredjeparts Applikationer kan være i stand til at opnå adgang til Kundedata, når de leverer serviceydelser til Kunden. Kunden indestår for at træffe de fornødne foranstaltninger som anført i punkt 6.3. I dette punkt 7, betyder ”Tredjeparts Applikationer” enhver online, webbaseret applikation og offline softwareprodukter, som udbydes af tredjeparter, som arbejder sammen med Serviceydelsen.

 

6.2. Pedan kan tillade udbydere af disse Tredjeparts Applikationer adgang til Kundedata, som kræves for at disse Tredjeparts Applikationer kan samarbejde med Serviceydelsen.

 

6.3. Pedan er ikke ansvarlig for eventuel videregivelse, ændring, korruption, tab eller sletning af Kundedata som følge af en sådan adgang for Tredjeparts Applikationer.

 

7. SERVICEGARANTI

 

7.1. Servicegaranti garanterer, at Serviceydelsen er tilgængelig 99,9 % over en 24-timers periode, 7 dage om ugen, 365 dage om året (det ”Kumulative Serviceniveau” eller det ”Overordnede Serviceniveau”). Det svarer til 8 timer og 45 minutters ikke planlagt afbrydelse af serviceydelsen i Abonnementsperioden.

 

7.2. Såfremt det Overordnede Serviceniveau falder til under 99,9% på et Site i Abonnementsperioden, vil Pedan kreditere Kunden for brug i den Abonnementsperiode, der følger efter perioden hvori afbrydelsen fandt sted, i henhold til følgende oversigt:

 

7.2.1. 98% – 99,8% Adgang til Serviceydelsen – 1 måneds brug af Serviceydelsen uden beregning *

7.2.2. 95% – 97,9% Adgang til Serviceydelsen – 2 måneders brug af Serviceydelsen uden beregning *

7.2.3. 90% – 94,9% Adgang til Serviceydelsen – 6 måneders brug af Serviceydelsen uden beregning *

7.2.4. Mindre end 90% Adgang til Serviceydelsen – 12 måneders brug af Serviceydelsen uden beregning *

7.3. Værdien af Serviceydelsen som krediteres beregnes på baggrund af følgende formel:

 

1. måned Serviceydelse uden beregning= Alle Servicevederlag betalt af Kunden over en 12 måneders periode for et Site

12

 

7.4. For at opnå kreditering i form af Serviceydelse uden beregning i henhold til punkt 8.2, skal Kunden skriftligt meddele Pedan senest 5 arbejdsdage efter at Serviceydelsen er faldet til under det garanterede niveau, at Kunden agter at kræve kreditering for Serviceydelsen for det rapporterede udfald i den kommende Abonnementsperiode. Såfremt Selskabet ikke modtager meddelelse fra Kunden som angivet i dette punkt,

 

er Pedan ikke længere forpligtet til at levere Serviceydelsen uden beregning til Kunden; og

 

Kunden vil blive anset for at have fraskrevet sig retten til at rejse krav mod Pedan i forbindelse med brugen eller manglende brug af Serviceydelsen i Abonnementsperioden.

 

7.5. Kunden vil ikke være berettiget til at modtage nogen kreditering i henhold til punkt 8.2 i relation til de udfald eller fejl, som er forårsaget af eller forbundet med en af følgende situationer:

 

Forhold som er uden for Pedans rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til krig, oprør, sabotage, terrorisme, væbnet konflikt, embargo, ildebrand, oversvømmelse, jordskælv, internet- eller softwarevirus eller forhindring af tjenesteydelse;

 

Fejl i kommunikationssystemer eller internetforbindelse, som er uden for Selskabets kontrol;

 

Handlinger eller forsømmelser fra Kundens, Kundens medarbejdere, leverandører eller kunder, eller tredjemands side, herunder eksempelvis speciel scripting eller kodning, uagtsomhed, forsætlige handlinger eller brug af Serviceydelsen uden for denne Aftales rammer; og

 

Enhver anden situation beskrevet i punkt 1.7.

 

8. FRASKRIVELSE AF YDERLIGERE GARANTIER.

 

8.1. Med undtagelse af det som udtrykkeligt er bestemt i denne Aftale, leveres Serviceydelsen ”som den er og forefindes”. Pedan afgiver ingen garantier i forbindelse med Serviceydelsen udover de i punkt 8.1 eller 12.4 angivne. Pedan er ikke ansvarlig for manglende aktivering, afbrydelser, nedbrud eller dårlig funktion for Serviceydelsen på grund af et af de i punkt 8.5 angivne forhold eller på grund af forhold, der ikke kan tilregnes Pedan som uagtsomt.

 

8.2. Med undtagelse af det som udtrykkeligt er bestemt i dette punkt 9, er Pedan ikke ansvarlig overfor Kunden for skader forårsaget af manglende tilgængelighed, nedbrud eller dårlig funktion for Serviceydelsen eller misligholdelse af Serviceydelsen.

 

8.3. Pedan er ikke ansvarlig over for Kunden eller tredjeparter for tab på grund af manglende aktivering, afbrydelse eller dårlig funktion af Serviceydelsen, som kan tilskrives Kundens eller tredjeparts handlinger eller som force majeure.  Kunden er fuldt ud ansvarlig for databehandlingen på det udstyr og hardware, som Kunden anvender til at modtage Serviceydelsen, og dette udstyr skal være i overensstemmelse med og svare til de tekniske specifikationer og funktioner, som kræves i henhold til Servicebeskrivelsen. Pedan påtager sig intet ansvar for skader på Kundens hardware eller udstyr.

 

9. BEGRÆNSNINGER I PEDANS ANSVAR.

 

9.1. I det omfang det er tilladt under gældende lovgivning, skal Pedan under ingen omstændigheder være ansvarlig for tab af indtjening eller omsætning eller for andre indirekte skader eller følgeskader.

 

9.2. I det omfang det er tilladt under gældende lovgivning, skal Selskabet under ingen omstændigheder være ansvarlig for krav mod Kunden fra tredjeparter, herunder Kundens kunde, uanset om Pedan er blevet oplyst om muligheden for sådanne krav.

 

9.3. Pedan skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for krav fra Kunden, som overstiger det totale Servicevederlag betalt herfor af Kunden i den pågældende Abonnementsperiode.

 

10. EJENDOMSRET TIL PROGRAMMER OG MATERIALE ANVENDT AF KUNDEN.  VAREMÆRKER.

 

10.1. Enhver immateriel rettighed og ejendomsrettighed til:

Serviceydelsen (med undtagelse af eventuelle Applikationer, databasestrukturer, interfaces, billeder, fotografier, tegninger, layout, animationer, video, audio, musik, tekst og appletter)

 

Alle afledte produkter, modifikationer og opgraderinger heraf (herunder ejendomsretten til alle forretningshemmeligheder og ophavsrettigheder hertil) for så vidt angår rettigheder og privilegier udtrykkeligt givet til Kunden af Selskabet på baggrund af denne Aftale, tilhører Technogym. Technogym har sublicenseret disse rettigheder til Pedan med henblik på at Pedan kan opfylde denne Aftale.

10.2. Denne Aftale giver ikke Kunden nogen form for immateriel ret eller ejendomsret til Serviceydelsen og/eller Applikationerne, databasen (begrænset til databasens arkitektur, men eksklusiv Kundedata), eller dele heraf, men alene retten til begrænset brug som beskrevet i punkt 1 og i Servicebeskrivelsen.