Spring til indhold

HANDELSBETINGELSER – PEDAN A/S

1 – INDLEDNING

Nærværende købsaftale vedrører Købers afgivelse af ordre hos Pedan. Ordrens nærmere indhold fremgår af vedlagte ordrespecifikation.

 

2 – PRISER

Priserne fremgår i Danske kroner, både ekskl. moms og inkl. moms. Der tages forbehold for fejl i online prissætning, såfremt fejlen er af væsentligt karakter.

 

3 – BETALINGSBETINGELSER

Medmindre andet udtrykkeligt følger af vedlagte ordrespecifikation, er betalingsmetode netto kontant.

Ved bankoverførsel skal det 8-cifrede kundenummer og ordrenummer oplyses. Beløbet skal overføres til Jyske Bank Reg. 7411 kontonr. 0001009671. Såfremt Køber indeholder en aconto betaling, skal den være Pedan i hænde senest 4 uger før levering. Ubetalte, forfaldne fakturabeløb forrentes efter de almindelige bestemmelser i renteloven. Der pålægges et rykkergebyr på DKK 250 inkl. moms ved udsendelse af rykker. Er betalingen fortsat ikke indgået til Pedan efter udsendelse af tre rykkere, vil kravet uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso.

 

4 – KØB FINANSIERET AF TREDJEPART

Ved køb finansieret af tredjepart, indestår Køber for købesummens betaling, således at Pedan kan gøre betalingskrav gældende direkte mod Køber, dersom finansieringsselskabet måtte misligholde Pedans betalingsbetingelser. Såfremt Køber og tredjepart / finansieringsselskabet har indgået aftale om leverancegodkendelse eller lignende, har dette ikke betydning i relation til Købers forpligtelse over for Pedan, idet Køber over for Pedan er bundet af købet på de vilkår angivet i henhold til vedlagte ordrespecifikation. Betaling fra tredjepart / finansieringsselskabet skal ske i henhold til de med Køber aftalte betalingsbetingelser. Sker dette ikke vil Pedan fremsende faktura på renteomkostninger og rykkergebyr til Køber.

 

5 – EJENDOMSFORBEHOLD

Pedan forbeholder sig ejendomsretten til varerne omfattet af ordren, indtil Køber har betalt den fulde købesum. Pedan kan således tage de omhandlede varer retur, såfremt Køber misligholder sin betalingsforpligtelse.

Ejendomsforbeholdet gælder for varer med en værdi på over DKK 2.000.

 

6 – LEVERING

Senest 4 uger forud for den aftalte leveringsuge, fremsendes leveringsbekræftelse til Køber med endeligt leveringstidspunkt. Levering sker til stueplan, forudsat, at der er frie adgangsforhold, dvs. ingen forhøjninger, trin, trapper, tværgående gelændere eller rækværk. Der stilles krav om en min. dørbredde på 90 cm. Køber skal endvidere sikre plads til aflæsning fra lastbil, og frie og stabile adgangsveje.

Såfremt Køber har informeret Pedan om, at leveringsforholdene ikke overholder de ovenfor nævnte anvisninger og håndtering af leveringen skriftligt fremgår i vedlagte ordrespecifikation, har Pedan ansvaret for, at leverancen kan gennemføres. Det påhviler Køber at afholde udgifter til levering, hvis levering ikke kan ske i overensstemmelse med ovenstående. Såfremt leverancen grundet forhold hos Køber (herunder manglende modtagelse) ikke kan finde sted som aftalt, vil leverancen blive kørt til opbevaring på lagerhotel. Omkostninger i forbindelse med lagerhotel samt genudkørsel faktureres særskilt. Udsættes ordren fra Købers side, senere end 3 uger fra den oprindelige leveringsdato, vil der pålægges et udsættelsesgebyr på 1 % af den nettofakturerede værdi før moms, dog minimum DKK 2.500.

 

7 – SÆRLIGT VED LEVERANCER TIL GRØNLAND OG FÆRØERNE

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende aftale, erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i EU.

 

8 – EMBALLAGE

Bortskaffelse af emballage er ikke inkluderet i leveringen, medmindre andet skriftligt fremgår af vedlagte ordrespecifikation.

 

9 – MONTERING OG TILSLUTNING

Fastgørelse til vægge, gulv og loft er ikke en del af monteringen, og tilbydes ikke af Pedan.

Tilslutning til eksisterende stikkontakt med medfølgende 2,4 meter elkabel, er inkluderet i montageprisen. Ved tilslutning til TV kræves antennekabel med F-connector. Kabel er ikke inkluderet, og evt. serieforbindelse er ikke tilladt. Ved tilslutning til LAN er kabel ikke inkluderet. Ved tilslutning til netværk bedes Køber udfylde særskilt dokument vedr. netværksoplysninger og returnere dette senest 2 uger før levering.

 

10 – FORSINKELSE

Forsinkelse fra Pedans side ved levering eller fejllevering af dele af eller hele leverancen giver ikke Køber ret til at ophæve købet. Pedan tager ligeledes forbehold for forsinkelse på grund af forhold, der ligger uden for Pedans kontrol, herunder – men ikke begrænset til – krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner og arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke, lockout eller lignende.

 

11 – RETURRET OG REKLAMATION

Ordren kan returneres i 14 dage fra levering er sket, såfremt varerne er i ubrudt original emballage. Perioden regnes fra den dag, hvor Køber modtager ordren. Returnering sker mod Købers betaling af et gebyr på 25 % af det returnerede produkts fakturaværdi. Specialfremstillede produkter, allerede monterede produkter eller produkter, der er beskadiget efter ibrugtagen kan ikke returneres. Når Køber modtager ordren, skal Køber kontrollere varerne for eventuelle synlige skader. Er emballagen beskadiget eller er der andre synlige tegn på defekt, skal Køber kvittere på fragtbrevet med forbehold for eventuelle skader på indholdet. Som udgangspunkt skal Køber aldrig kvittere for en vare, som Køber ikke mener lever op til det bestilte. Der kan reklameres over mangler i henhold til bestemmelserne herom i købeloven. Der kan ikke reklameres over fejl eller skader forårsaget af forkert betjening af produktet.  Pedan dækker returneringsomkostninger i rimeligt omfang. Ved returnering af produkter og ved reklamationer skal der rettes henvendelse til: Pedan A/S, Københavnsvej 224, 4600 Køge

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

 

12 – GARANTI & REKLAMTIONSRET

Garantiperioden og øvrige oplysninger om garantiforhold på Technogym-produkter findes her: Reklamationsretten ved forbrugerkøb er 24 måneder.

 

13 – ERSTATNINGSANSVAR

Pedan kan ikke gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, hvilket omfatter enhver omstændighed, som Pedan ikke kunne tage i betragtning ved aftalens indgåelse, herunder – men ikke begrænset til – myndighedsrestriktioner, krig, terror, brand, jordskælv, strejke, lock-out, mangel på transportmidler, maskinsvigt, forsinket transport, vejrlig eller almindelig vareknaphed. Pedan kan endvidere ikke holdes ansvarlig for tab som følge af, at de bestilte varer leveres for sent til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handlinger, undladelser eller øvrige forhold.

Pedan er ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tab.

 

14 – PERSONDATA OG LOG STATISTIK

Pedan videresælger og videregiver ikke personlige oplysninger. Køber er udelukkende registreret i Pedans kundekartotek. Køber kan til enhver tid anmode om at få slettet personlige oplysninger. For at Køber kan indgå nærværende aftale med Pedan, skal Køber oplyse følgende: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Pedan foretager registrering af Købers personoplysninger med det formål at kunne levere ordren til Køber. Personoplysningerne registreres hos Pedan og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via Pedans hjemmeside, sikrer Pedan, at det altid sker ved afgivelse af Købers udtrykkelige samtykke, således at Køber er informeret om, præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte har adgang til de oplysninger, der registreres om Køber. Pedan opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Som registreret kunde har Køber altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Køber har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om Køber. Disse rettigheder har Køber efter persondatalovgivningen, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til mg@pedan.dk. Der anvendes cookies på Pedans hjemmeside med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for Køber. Køber kan til enhver tid slette cookies – metoden afhænger af Købers browser. Pedan benytter en log statistik, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende Pedan har på Pedans hjemmeside, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades m.v. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Pedans hjemmeside.

 

15 – LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist parterne imellem skal afgøres i henhold til dansk ret ved de danske domstole med Københavns Byret som værneting.

 

16 – SÆRLIGT VED FORBRUGERKØB

FORTRYDELSESRET

I fjernsalgssituationer, jf. forbrugeraftalelovens § 3, stk. 1, nr. 4, hvor forbrugeren har fortrydelsesret på 14 dage, henvises til Pedans handelsbetingelser for køb via webshop, som findes på https://www.pedan.dk/handelsbetingelser-ved-online-koeb/.

EJENDOMSFORBEHOLD

Pedan forbeholder sig ejendomsretten til varerne omfattet af en given ordre, indtil forbrugerkøberen har betalt den fulde købesum. Pedan kan således tage de omhandlede varer tilbage, såfremt forbrugerkøberen misligholder sin betalingsforpligtelse. Ved køb med ejendomsforbehold, skal forbrugerkøberen betale minimum 20 % af købesummen senest ved levering af varen, og den samlede købesum skal overstige DKK 2.000.

Ejendomsforbeholdet bekræftes af forbrugerkøberen ved underskrivelse af nærværende aftale inden levering af varerne.

 

17 – SÆRLIGT VED MYWELLNESS

Leverancer vedr. Mywellness er underlagt særskilte handelsbetingelser på nedenstående link. For yderligere information, se www.pedan.dk/handelsbetingelser-Mywellness

HANDELSBETINGELSER – ONLINE HANDEL

 

1.            INDLEDNING

Nærværende handelsbetingelser gælder for alle leverancer fra Pedan A/S (”Pedan”), hvor leverancerne ikke er bestilt via Pedans webshop på www.pedan.dk. Betingelserne gælder i de tilfælde, hvor andet ikke skriftligt er aftalt mellem dig som køber og Pedan.
For forbrugerkøb henvises i øvrigt til de særlige bestemmelse herom under pkt. 16 nedenfor. Der medfølger specifikke produktbeskrivelser og brugervejledninger ved alle leverancer fra Pedan.

Der tages generelt forbehold for fejl på www.pedan.dk

 

2.            BESTILLING AF VARER

Ordrer kan afgives ved www.pedan.dk. En ordre til Pedan skal som minimum indeholde følgende: (i) ordredato, (ii) varenummer eller anden information til korrekt identifikation af de ønskede produkter, (iii) mængde, (iv) pris, (v) leveringsadresse.
Pedan sender herefter hurtigst muligt en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen indeholder en gengivelse af de i ordren angivne oplysninger, samt en angivelse af, hvornår de bestilte produkter leveres mv.

  

3.            PRISER

Priserne fremgår i Danske kroner, både ekskl. moms og inkl. moms. Der tages forbehold for fejl i online prissætning, såfremt fejlen er af væsentligt karakter.

  

4.            BETALINGSBETINGELSER

Pedan A/S modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK og er inkl. moms.
Pedan A/S bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

 

5.            KØB FINANSIERET AF TREDJEPART

Ved køb finansieret af tredjepart, indestår køber for købesummens betaling således, at Pedan kan gøre betalingskrav gældende direkte mod køber, dersom finansieringsselskabet måtte misligholde Pedans betalingsbetingelser.
Såfremt køber og finansieringsselskabet har indgået aftale om leverancegodkendelse eller lignende, har dette ikke betydning i forhold til købers forpligtelse overfor Pedan, idet køber overfor Pedan er bundet af købet på vilkår som angivet i henhold til den bekræftede ordre.

 

6.            EJENDOMSFORBEHOLD

Pedan beholder ejendomsretten til varerne omfattet af en given ordre, indtil køber har betalt den fulde købesum, og Pedan kan derfor tage de omhandlede varer tilbage, hvis køber misligholder sin betalingsforpligtelse.
Ejendomsforbeholdet gælder kun for varer med en værdi på over DKK 2.000.

  

7.            LEVERING

Pedan A/S leverer på alle hverdage. Leveringstiden på lagerførte varer er 3-10 arbejdsdage og 4-7 uger på bestillings varer. Levering beregnes til stueplan, forudsat frie adgangsforhold, dvs. ingen forhøjninger, trin, trapper, tværgående gelændere eller rækværk. Der stilles krav om en min. dørbredde på 90 cm. Ved mindre bredde bedes du kontakte Pedan forud for bestilling for at afdække, om produktet kan komme ind. Du bedes sikre plads til aflæsning fra lastbil. Adgangsveje skal være afdækket. Såfremt adgangsforhold ikke er som ovenstående, skal køber afholde udgifter ved brug af flyttefirma og eventuelle udgifter til brug af kran, lift m.m.

Hvis der er tale om enkelt leverancer via fragtmand, leveres vare til kantsten.

Såfremt Køber har informeret Pedan om, at leveringsforholdene ikke overholder de ovenfor nævnte anvisninger og håndtering af leveringen skriftligt fremgår i vedlagte ordrespecifikation, har Pedan ansvaret for, at leverancen kan gennemføres. Det påhviler Køber at afholde udgifter til levering, hvis levering ikke kan ske i overensstemmelse med ovenstående. Såfremt leverancen grundet forhold hos Køber (herunder manglende modtagelse) ikke kan finde sted som aftalt, vil leverancen blive kørt til opbevaring på lagerhotel. Omkostninger i forbindelse med lagerhotel samt genudkørsel faktureres særskilt. Udsættes ordren fra Købers side, senere end 3 uger fra den oprindelige leveringsdato, vil der pålægges et udsættelsesgebyr på 1 % af den nettofakturerede værdi før moms, dog minimum DKK 2.500.

8.            EMBALLAGE

Bortskaffelse af emballage er ikke inkluderet i leveringen, med mindre andet skriftligt fremgår af vare specifikation.

 

9.            MONTERING OG TILSLUTNING

Fastgørelse til vægge, gulv og loft er ikke en del af monteringen, og ydelsen tilbydes ikke af Pedan.

Tilslutning til eksisterende stikkontakt, maksimalt 2,4 meter fra udstyret, er inkluderet i montageprisen. Ved tilslutning til TV kræves antennekabel med F-connector. Kabel er ikke inkluderet, og evt. serieforbindelse er ikke tilladt. Ved tilslutning til LAN er kabel ikke inkluderet. Ved tilslutning til netværk bedes køber udfylde særskilt dokument vedr. netværksoplysninger og returnere dette senest 2 uge før levering.

 

10.         FORSINKELSE

Forsinkelse fra Pedans side ved levering eller fejllevering af dele eller hele leverancen giver ikke køber ret til at ophæve købet. Pedan tager ligeledes forbehold for forsinkelse på grund af forhold, der ligger uden for Pedans kontrol –  fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke, lockout eller lignende.

 

11.         RETURRET OG REKLAMATION

Ordren kan returneres i 14 dage efter levering i ubrudt original emballage. Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren. Returnering sker mod købers betaling af et gebyr på 25 % af det returnerede produkts fakturaværdi. Specialfremstillede/ordreproduceret produkter, allerede monterede produkter eller produkter, der er beskadiget efter ibrugtagen tages dog ikke retur. Når du som køber modtager dine varer, skal du huske at kontrollere for eventuelle synlige skader. Er emballagen beskadiget eller er der andre synlige tegn på defekt, skal du kvittere på fragtbrevet men med forbehold for eventuelle skader på indholdet. Som udgangspunkt skal du aldrig kvittere for en vare, som du ikke mener lever op til det bestilte. Der kan reklameres over mangler i henhold til bestemmelserne herom i købeloven. Der kan ikke reklameres over ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet. Pedan dækker returneringsomkostninger i et rimeligt omfang. Ved returnering af produkter og ved reklamationer skal der rettes henvendelse til:

Pedan A/S
Københavnsvej 224
4600 Køge

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

 

12.         GARANTI & REKLAMTIONSRET

Garantiperioden og øvrige oplysninger om garantiforhold på Technogym produkter kan ses her.
Reklamationsretten ved forbrugerkøb er 24 mdr.

 

13.         ERSTATNINGSANSVAR

Pedan kan ikke gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, hvilket omfatter enhver hindring som Pedan ikke kunne tage i betragtning ved aftalens indgåelse, herunder, men ikke begrænset til, myndighedsrestriktioner, krig, terror, brand, jordskælv, strejke, lock-out, mangel på transportmidler, maskinsvigt, forsinket transport, vejrlig eller almindelig vareknaphed. Ligeledes kan Pedan kan ikke holdes ansvarlig for tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling, undladelse eller forhold.
Pedan kan ikke gøres ansvarlig for følgeskader og indirekte tab.

 

14.         PERSONDATA OG LOG STATISTIK

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre. De er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger. For at du kan indgå aftale med Pedan, har vi brug for følgende oplysninger.

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos os og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Direktøren og de ansatte har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Som registreret har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondatalovgivningen, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til mg@pedan.dk. Der anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer – metoden afhænger af din browser.

Vi bruger en log statistik på www.pedan.dk, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades m.v. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere hjemmesiden.

 

15.         LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist med Pedan afgøres i henhold til dansk ret og ved de almindelige danske domstole med Københavns Byret som værneting.

 

16.         KLAGEMULIGHEDER

Har du en klage over et produkt købt i vores webshop, kan der sendes en klage til: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU-kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mailadresse: info@pedan.dk

HANDELSBETINGELSER – TECHNOGYM LIVE & MYWELLNESS SOFTWARE

1. LEVERING AF SERVICEYDELSEN

1.1 Enhver henvisning til ”Serviceydelsen” på denne side betyder de online, webbaserede og/eller mobile applikationer (”Applikationerne”) som beskrives på docs.mywellness.com/msa/servicedescription.pdf (“Servicebeskrivelsen”), og som leveres af Technogym S.p.A. (“Technogym”) via hjemmesiden pro.mywellness.com og/eller andre hjemmesider eller kilder, herunder tilhørende offline komponenter. Applikationerne omfatter ikke tredjeparts applikationer, hvilket vil sige online, webbaserede og/eller mobile applikationer og offline softwareprodukter, som udbydes af tredjeparter og som arbejder sammen med Serviceydelsen (”Tredjeparts Applikationer”). Visse Applikationer udbydes som offline komponenter indtil de bliver klar til at blive udbudt som en Serviceydelse. Så snart Applikationerne bliver udbudt som en Serviceydelse, vil offline-produkterne blive deaktiveret.

 

1.2. Pedan forpligter sig til at levere Serviceydelsen til Kunden i henhold til Kundens indkøbsordre eller indkøbsordrer. “Indkøbsordre” betyder ordredokumenterne for køb i henhold til Applikationerne bestilt af Kunden identificeres. Kunden anerkender og accepterer, at Serviceydelsen bliver leveret i henhold til handelsbetingelser og den pågældende Indkøbsordre.

 

1.3. Pedan vil gøre Serviceydelsen tilgængelig for Kunden og de personer (”Brugerne”), som er autoriserede af Kunden til at bruge Serviceydelsen og for hvem abonnementer på Serviceydelsen er indkøbt og som har fået et brugernavn og et password af Kunden eller af Pedan på Kundens opfordring. Brugere omfatter, uden begrænsning, kunder, medarbejdere, konsulenter, Kundens medarbejdere og agenter samt de tredjeparter, som Kunden har forretningsforbindelser med.

 

1.4. Serviceydelsens konfiguration (som er det sæt af Applikationer, som Kunden ønsker at aktivere) foretages pr. Site. “Site” eller “Kunde-site” betyder en bestemt facilitet eller et bestemt fitnesscenter ejet eller drevet af Kunden.

1.5. Pedan forbeholder sig ret til, efter meddelelse herom til Kunden, på et hvilket som helst tidspunkt at ændre den tekniske metode anvendt til at levere Serviceydelsen, forudsat at den svarer til eller forbedrer egenskaberne og serviceniveauet, som Kunden er blevet stillet i udsigt.

 

1.6. Kunden anerkender og accepterer, at det elektroniske register, der verificerer Serviceydelsens funktion, som produceres og vedligeholdes af Selskabet eller dets leverandører eller agenter, udgør fuldstændig dokumentation for Parternes udførte arbejde under henvisning til leveringen af Serviceydelsen. Det elektroniske verifikationssystem vil afgøre omfanget af brugen af Serviceydelsen for at kunne fastsætte Servicevederlaget i henhold til nedenstående punkt 2 og med det yderligere formål at fastsætte potentielle Servicegarantibetalinger i henhold til nedenstående punkt 9.

 

1.7. Pedan kan afbryde Serviceydelsen, helt eller delvist:

  1. uden varsel i tilfælde af nedbrud på netværket og udstyr, der skyldes force majeure eller i tilfælde af begivenheder, som Selskabet ikke har kontrol over;
  2. i tilfælde af planlagt vedligeholdelse eller ændringer, som skal meddeles til Kunden med 48 timers forudgående varsel;
  3. med et passende varsel, såfremt det rimeligvis er muligt at give et sådant varsel afhængigt af omstændighederne, eller uden varsel, såfremt andet ikke rimeligvis er muligt, i tilfælde af ekstraordinær vedligeholdelse, som af Pedan anses for nødvendig eller uopsættelig for at opretholde det aftalte serviceniveau.

 

2. SERVICEVEDERLAG OG BETALING

2.1. Servicevederlag. Som betaling for Serviceydelsen betaler Kunden et Servicevederlag som fastsat i Indkøbsordren (”Servicevederlaget”).  Medmindre andet er angivet i Indkøbsordren (bilag 1) er Servicevederlaget baseret på Applikationerne valgt i Indkøbsordren og ikke på den faktiske anvendelse.

 

2.2. Servicevederlaget forbliver uændret i Abonnementsperioden (som defineret i punkt 4.2 nedenfor).

2.3. Servicevederlag bliver faktureret i henhold til den pågældende Indkøbsordre og skal betales løbende forud med betalingsservice, med mindre andet er skriftligt aftalt i nærværende bilag 1.

 

2.4. Med mindre andet er angivet, er Servicevederlaget angivet eksklusive moms og afgifter.

 

2.5. Servicevederlag, som ikke betales til forfaldstid, vil blive pålagt rente i henhold til renteloven (Nationalbankens officielle udlånsrente plus 8%).

 

2.6. Såfremt Kunden mangler at betale beløb på forfaldsdatoen, er Pedan berettiget til at deaktivere Serviceydelsen. I tilfælde af reaktivering af Serviceydelsen (dvs. efter Pedans skøn og såfremt Kunden betaler alle udestående beløb), kan Pedan opkræve et yderligere beløb svarende til 10 % af det beløb, der var udestående fra Kunden, som kompensation for tab og omkostninger i tilfælde af deaktivering og reaktivering af Serviceydelser.

 

2.7. Alt indhold, data osv. på serverne, som leverer Serviceydelsen til Kunden, vil blive anonymiseret efter en deaktiverings-periode på 60 dage. Såfremt Kunden sender en skriftlig anmodning om adgang til disse data før de bliver anonymiseret, vil Selskabet levere en kopi heraf til Kunden for Kundens regning.

 

2.8. Kunden garanterer, at alt persondata vil blive behandlet i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger og god databehandlingsskik.

 

3. SUPPORT

 

3.1. Servicevederlaget inkluderer telefonsupport og support som beskrevet i følgende link: docs.mywellness.com/msa/mwcloudtechnicalsupportservices.pdf

 

4. VARIGHED OG OPSIGELSE

 

4.1. ”Abonnemtsperioden” træder i kraft på datoen, hvor Kunden underskriver Indkøbsordren (”Ikrafttrædelsesdatoen”) og forbliver i kraft indtil udløbet af Abonnementsperioden eller at den opsiges i henhold til punkt 4.2 eller 5 eller ophæves.

 

4.2. “Abonnementsperiode” betyder en minimumsperiode på 12 måneder eller multipla heraf som angivet i Indkøbsordren. Abonnementsperioden begynder på datoen angivet i Indkøbsordren for aktivering af Serviceydelsen og fornyes automatisk for en ny 12 måneders periode, med mindre en part med et varsel på 90 dage før udløbet af Abonnementsperioden meddeler den anden part skriftligt, at denne ikke ønsker at forny aftalen.

 

4.3. Ophævelse. Hver af Parterne kan ophæve Abonnementsperioden i tilfælde af væsentlig misligholdelse af handelsvilkår efter at have fremsendt varsel om afhjælpning af misligholdelsen inden for 30 dage og såfremt misligholdelsen ikke er afhjulpet inden for denne frist; eller (ii) såfremt den anden part erklæres konkurs eller der indledes andre former for insolvensbehandling af den anden part.

 

4.4. Uanset punkt 4.3 er Pedan berettiget til at ophæve, uden varsel i tilfælde af misligholdelse af forpligtelser, som Kunden eller dennes Brugere har påtaget sig i henhold til Aftalens punkt 2, 6, 11 eller 12.

 

4.5. I tilfælde af ophævelse, ophører Kundens ret til at modtage Serviceydelsen straks.

 

4.6. Pedan kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre et eller flere vilkår, ved at meddele dette til Kunden pr. e-mail. De nye ændrede vilkår skal være gældende fra den 30. dag efter Kundens modtagelse af meddelelse herom, medmindre Kunden indenfor samme periode skriftligt meddeler Pedan, at Aftalen opsiges ved udløb af Abonnementsperioden. Såfremt dette sker, skal betingelserne som de var før Pedan foretog ændringer, fortsat være gældende indtil udløbet af Abonnementsperioden.

 

5. KUNDENS PERSONDATA OG ANSVAR, GARANTIER OG FORPLIGTELSER

 

5.1. Kundedata: Kundens ansvar for så vidt angår Persondata. “Kundedata” betyder alle elektroniske data eller oplysninger videregivet af Kunden til Serviceydelsen. “Persondata” betyder de Kundedata, der falder ind under lovgivningen for behandlingen af persondata.

5.2. Ved at videregive Persondata til Serviceydelsen, agerer Kunden som Dataansvarlig i henhold til gældende Databeskyttelseslovgivning. Kunden skal (i) alene være ansvarlig for korrektheden, kvaliteten, integriteten og lovligheden af Persondata og for måden hvorpå Persondata er indsamlet og skal sikre, at alle instrukser givet til Selskabet for så vidt angår Persondata er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og (ii) alene anvende Serviceydelsen i overensstemmelse med gældende Databeskyttelseslovgivning.

 

5.3. Kunden skal som dataansvarlig træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Databeskyttelseslovgivningen og skal straks underrette Selskabet om en sådan eventuel uautoriseret adgang eller brug. Kunden skal alene anvende Serviceydelsen i henhold til Servicebeskrivelsen og gældende love og regler;

 

5.4. Selskabet er databehandler og handler alene på vegne af og efter instruks fra Kunden i henhold til Databeskyttelseslovgivningen. Den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Datalovgivningen.

 

5.5. Kunden skal være ansvarlig for Brugernes overholdelse af denne Aftale og Servicebeskrivelsen og må ikke (a) gøre Serviceydelsen tilgængelig for tredjeparter ud over Brugerne, (b) sælge, videresælge, udleje eller lease Serviceydelsen, (c) anvende Serviceydelsen til at lagre eller overføre krænkende, injurierende eller på anden vis ulovligt eller krænkende materiale, som kan være skadeligt for børn eller som overtræder tredjeparts privatliv eller andre rettigheder, (d) optage, videresende eller gøre indhold materiale eller andet tilgængeligt, som udgør eller opfordrer til lovbrud, krænker patenter, varemærker, designrettigheder, ophavsrettigheder eller andre rettigheder til industrielle eller immaterielle rettigheder eller lignende rettigheder i henhold til lovgivningen i de pågældende jurisdiktioner, (e) anvende Serviceydelsen til at lagre eller overføre ondsindede koder (hvorved ondsindede koder er virus, orm, tidsindstillede bomber, trojanske heste og andre skadelige eller ondsindede koder, filer, scripts, agenter eller programmer), (f) gribe ind i eller forstyrre integriteten eller udførelsen af Serviceydelsen eller tredjeparts data indeholdt heri, (g) sende spam eller andre gentagne eller uopfordrede beskeder i strid med lovgivningen eller (h) forsøge at opnå uautoriseret adgang til Serviceydelsen eller de tilhørende systemer eller netværk.

 

5.6. Alt materiale tilføjet eller anvendt i forbindelse med Serviceydelsen, som anses for værende upassende af Selskabet, kan uden varsel fjernes af Pedan. Pedan kan, på baggrund af et pålæg herom, gøre Kundedata tilgængelige for eventuelle kompetente myndigheder.

 

5.7. Kunden skal holde Selskabet skadesløs for eventuelle tab, skader, udgifter, omkostninger, krav, ansvar eller bøder opstået som følge af misligholdelse af Kundens forpligtelser i henhold til punkt 6.

 

5.8. Kunden skal på forsvarlig vis opbevare og holde fortroligt alle identifikationskoder, nøgleord og eventuelle andre fortrolige oplysninger i forbindelse med leveringen af Serviceydelsen og skal straks informere Selskabet om eventuelt brug, selv om det alene er formodet, som kan bryde sikkerhedsreglerne for Serviceydelsen og/eller som kan forårsage skade, herunder tab af data, tyveri eller uautoriseret videregivelse af fortrolige oplysninger. Såfremt Kunden får kendskab til misligholdelse vedrørende leveringen af Serviceydelsen, skal denne straks underrette Selskabet pr. e-mail på pedan@pedan.dk med angivelse af detaljerne omkring en sådan misligholdelse.

 

6. TREDJEPARTS APPLIKATIONER OG TREDJEPARTS UDBYDERE

 

6.1. Såfremt Kunden installerer eller tillader Tredjeparts Applikationer til integreret brug med Applikationerne, som er en del af Serviceydelsen, accepterer Kunden, at udbydere af Tredjeparts Applikationer kan være i stand til at opnå adgang til Kundedata, når de leverer serviceydelser til Kunden. Kunden indestår for at træffe de fornødne foranstaltninger som anført i punkt 6.3. I dette punkt 7, betyder ”Tredjeparts Applikationer” enhver online, webbaseret applikation og offline softwareprodukter, som udbydes af tredjeparter, som arbejder sammen med Serviceydelsen.

 

6.2. Pedan kan tillade udbydere af disse Tredjeparts Applikationer adgang til Kundedata, som kræves for at disse Tredjeparts Applikationer kan samarbejde med Serviceydelsen.

 

6.3. Pedan er ikke ansvarlig for eventuel videregivelse, ændring, korruption, tab eller sletning af Kundedata som følge af en sådan adgang for Tredjeparts Applikationer.

 

7. SERVICEGARANTI

 

7.1. Servicegaranti garanterer, at Serviceydelsen er tilgængelig 99,9 % over en 24-timers periode, 7 dage om ugen, 365 dage om året (det ”Kumulative Serviceniveau” eller det ”Overordnede Serviceniveau”). Det svarer til 8 timer og 45 minutters ikke planlagt afbrydelse af serviceydelsen i Abonnementsperioden.

 

7.2. Såfremt det Overordnede Serviceniveau falder til under 99,9% på et Site i Abonnementsperioden, vil Pedan kreditere Kunden for brug i den Abonnementsperiode, der følger efter perioden hvori afbrydelsen fandt sted, i henhold til følgende oversigt:

 

7.2.1. 98% – 99,8% Adgang til Serviceydelsen – 1 måneds brug af Serviceydelsen uden beregning *

7.2.2. 95% – 97,9% Adgang til Serviceydelsen – 2 måneders brug af Serviceydelsen uden beregning *

7.2.3. 90% – 94,9% Adgang til Serviceydelsen – 6 måneders brug af Serviceydelsen uden beregning *

7.2.4. Mindre end 90% Adgang til Serviceydelsen – 12 måneders brug af Serviceydelsen uden beregning *

7.3. Værdien af Serviceydelsen som krediteres beregnes på baggrund af følgende formel:

 

1. måned Serviceydelse uden beregning= Alle Servicevederlag betalt af Kunden over en 12 måneders periode for et Site

12

 

7.4. For at opnå kreditering i form af Serviceydelse uden beregning i henhold til punkt 8.2, skal Kunden skriftligt meddele Pedan senest 5 arbejdsdage efter at Serviceydelsen er faldet til under det garanterede niveau, at Kunden agter at kræve kreditering for Serviceydelsen for det rapporterede udfald i den kommende Abonnementsperiode. Såfremt Selskabet ikke modtager meddelelse fra Kunden som angivet i dette punkt,

 

er Pedan ikke længere forpligtet til at levere Serviceydelsen uden beregning til Kunden; og

 

Kunden vil blive anset for at have fraskrevet sig retten til at rejse krav mod Pedan i forbindelse med brugen eller manglende brug af Serviceydelsen i Abonnementsperioden.

 

7.5. Kunden vil ikke være berettiget til at modtage nogen kreditering i henhold til punkt 8.2 i relation til de udfald eller fejl, som er forårsaget af eller forbundet med en af følgende situationer:

 

Forhold som er uden for Pedans rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til krig, oprør, sabotage, terrorisme, væbnet konflikt, embargo, ildebrand, oversvømmelse, jordskælv, internet- eller softwarevirus eller forhindring af tjenesteydelse;

 

Fejl i kommunikationssystemer eller internetforbindelse, som er uden for Selskabets kontrol;

 

Handlinger eller forsømmelser fra Kundens, Kundens medarbejdere, leverandører eller kunder, eller tredjemands side, herunder eksempelvis speciel scripting eller kodning, uagtsomhed, forsætlige handlinger eller brug af Serviceydelsen uden for denne Aftales rammer; og

 

Enhver anden situation beskrevet i punkt 1.7.

 

8. FRASKRIVELSE AF YDERLIGERE GARANTIER

 

8.1. Med undtagelse af det som udtrykkeligt er bestemt i denne Aftale, leveres Serviceydelsen ”som den er og forefindes”. Pedan afgiver ingen garantier i forbindelse med Serviceydelsen udover de i punkt 8.1 eller 12.4 angivne. Pedan er ikke ansvarlig for manglende aktivering, afbrydelser, nedbrud eller dårlig funktion for Serviceydelsen på grund af et af de i punkt 8.5 angivne forhold eller på grund af forhold, der ikke kan tilregnes Pedan som uagtsomt.

 

8.2. Med undtagelse af det som udtrykkeligt er bestemt i dette punkt 9, er Pedan ikke ansvarlig overfor Kunden for skader forårsaget af manglende tilgængelighed, nedbrud eller dårlig funktion for Serviceydelsen eller misligholdelse af Serviceydelsen.

 

8.3. Pedan er ikke ansvarlig over for Kunden eller tredjeparter for tab på grund af manglende aktivering, afbrydelse eller dårlig funktion af Serviceydelsen, som kan tilskrives Kundens eller tredjeparts handlinger eller som force majeure.  Kunden er fuldt ud ansvarlig for databehandlingen på det udstyr og hardware, som Kunden anvender til at modtage Serviceydelsen, og dette udstyr skal være i overensstemmelse med og svare til de tekniske specifikationer og funktioner, som kræves i henhold til Servicebeskrivelsen. Pedan påtager sig intet ansvar for skader på Kundens hardware eller udstyr.

 

9. BEGRÆNSNINGER I PEDANS ANSVAR

 

9.1. I det omfang det er tilladt under gældende lovgivning, skal Pedan under ingen omstændigheder være ansvarlig for tab af indtjening eller omsætning eller for andre indirekte skader eller følgeskader.

 

9.2. I det omfang det er tilladt under gældende lovgivning, skal Selskabet under ingen omstændigheder være ansvarlig for krav mod Kunden fra tredjeparter, herunder Kundens kunde, uanset om Pedan er blevet oplyst om muligheden for sådanne krav.

 

9.3. Pedan skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for krav fra Kunden, som overstiger det totale Servicevederlag betalt herfor af Kunden i den pågældende Abonnementsperiode.

 

10. EJENDOMSRET TIL PROGRAMMER OG MATERIALE ANVENDT AF KUNDEN.  VAREMÆRKER

 

10.1. Enhver immateriel rettighed og ejendomsrettighed til:

Serviceydelsen (med undtagelse af eventuelle Applikationer, databasestrukturer, interfaces, billeder, fotografier, tegninger, layout, animationer, video, audio, musik, tekst og appletter)

 

Alle afledte produkter, modifikationer og opgraderinger heraf (herunder ejendomsretten til alle forretningshemmeligheder og ophavsrettigheder hertil) for så vidt angår rettigheder og privilegier udtrykkeligt givet til Kunden af Selskabet på baggrund af denne Aftale, tilhører Technogym. Technogym har sublicenseret disse rettigheder til Pedan med henblik på at Pedan kan opfylde denne Aftale.

10.2. Denne Aftale giver ikke Kunden nogen form for immateriel ret eller ejendomsret til Serviceydelsen og/eller Applikationerne, databasen (begrænset til databasens arkitektur, men eksklusiv Kundedata), eller dele heraf, men alene retten til begrænset brug som beskrevet i punkt 1 og i Servicebeskrivelsen.